Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Aftreebeplanning

   Vervroegde aftrede

Aftreebeplanning > Ander dienste > Vervroegde aftrede uit UA

Wanneer jy 55 jaar oud is kan jy jou uittree-annuïteit beeindig en die voordele in die fonds ontvang. Aangesien die uittree- annuïteit heelwaarskynlik oorspronklike uitgeneem is om voorsiening te maak vir jou aftrede, kan die vroeë beeindiging van ‘n uittree-annuïteit jou leefstyl by werklike aftrede beinvloed! Daar is, soos by aftrede ‘n paar implikasies en belangrike besluite wat geneem moet word wanneer jy besluit  om vroeër af te tree en dit sal raadsaam wees om ‘n finansiële adviseur te nader vir advies.

Redes vir vervroegde aftrede

Daar kan verskeie redes wees hoekom iemand besluit om vroeër uit/af te tree uit ‘n uittree-annuïteit fonds. Soos hierbo genoem, was die aftreevoorsiening heelwaarskynlik uitgeneem om vir jou en jou geliefdes ‘n beter aftrede te voorsien en is dit uiters belangrik dat jy besef dat die besluit om vroeër af te tree jou leefstyl by aftrede sal beinvloed en moet die besluit baie goed oorweeg. Onthou dat jy jou uittree-annuïteit bydrae kan staak deur die uittree-annuïteit volopbetaald te maak, en later wanneer jy in ‘n beter finansiële posisie is, weer die gereelde betalings kan hervat.

Implikasies by vroeë aftrede

Behalwe die belangrikste voordeel van die voorsiening vir jou aftrede wat beeindig word is daar ook die implikasie dat jy van jou fondswaarde kan verloor agv. onkostes wat nog nie gedelg of verhaal is nie omdat jy kontraktueel tot ‘n langer termyn verbind was. Dis veral die ouer generasie uittree-annuïteite waar die kostes ‘n groot rol speel met die vermindering van fondswaardes agv. penalisasies, en hoe langer die termyn tot oorspronklike gekose aftreedatum, hoe groter sal die penalisasie wees. Jou totale fondswaarde van alle uittree-annuïteite by die betrokke versekeraar, al beeindig jy nie almal nie, sal bepaal hoe jou fondswaarde uitbetaal kan word. Indien al die uittree-annuïteite by die betrokke versekeraar se fondswaarde aan sekere minimums voldoen kan jy jou uitbetaling in ‘n enkelbedrag ontvang. Indien die fondswaarde van al jou uittree-annuïteite by ‘n betrokke versekeraar egter meer is, en nie aan lg. minimum vereistes voldoen nie, kan jy ‘n enkelbedrag ontvang wat volgens ‘n formule bereken is ( ongeveer een derde van fondswaarde ). Die res van die fondswaarde moet gebruik word om ‘n aftredeproduk aan te skaf wat vir jou van ‘n gereelde inkomste sal voorsien.

Opsies by vervroegde aftrede

Indien jou fondswaarde vir al jou uittree-annuïteit fondse by een versekeraar (ongeag of jy aftree uit een of meer uittree-annuïteite) minder as ‘n voorgeskrewe wetlike minimum, kan jy jou hele fondswaarde as ‘n enkelbedrag neem. Indien die fondswaarde vir al jou uittree-annuïteite by die betrokke versekeraar egter meer as die voorgeskrewe wetlike minimums, het jy ‘n paar opsies: Jy kan jou enkelbedrag wat volgens ‘n formule bereken word wat beskikbaar is in ‘n enkelbedrag neem en die res moet gebruik word om ‘n pensioen* aan te koop. Jy kan die volle fondswaarde wat beskikbaar is gebruik om vir jou ‘n pensioen* te voorsien. *By die keuse van ‘n verpligte pensioen (inkomste) het jy ‘n paar opsies waaruit jy moet kies. i) Jy moet ‘n keuse maak uit produkte wat tradisionele lyfrentes (pensioene) voorsien wat aan jou en jou gade se lewe gekoppel is en ‘n vaste bedrag (pensioen) vir die res van jou/julle lewens kan voorsien of wat jaarliks kan toeneem teen ‘n spesifieke % vir solank jy/julle lewe. Indien die keuse geneem word op meer as een lewe het jy ook die opsie om die lyfrente (pensioen) te verminder by die eerssterwende se dood. ii) Die 2de keuse van tipe produkte om uit te kies is ‘n produk wat saamgestel is uit ‘n beleggings gekoppelde tipe belegging. By die beleggingsvorm het jy ‘n keuse van die grote van jou pensioen (tussen 2,5% en 17,5% pj van fondswaarde), jy het ‘n keuse van beleggingsfondse en die inkomste kan jaarliks hersien word.

Stappe om te volg vir vervroegde aftrede uit ‘n uittree-annuïteit

Soos jy sal aflei uit die inligting op die webblad oor vervoegde aftrede uit ‘n uittree-annuïteit is daar ‘n paar belangrike keuses en besluite wat gemaak moet word. Behalwe die besluite wat jy moet neem is daar ook ‘n vasgestelde proses wat gevolg moet word om die vervroegde aftrede te realiseer. ‘n Opsomming van die stappe is as volg:   ‘n Opsiebrief moet vanaf die betrokke versekeraar verkry word wat vir jou die beskikbare waardes by vroeë aftrede sal wys en paar opsies waaruit jy moet kies. Wanneer jy jou keuses gemaak het moet die voltooide opsievorm saam met ondersteunende dokumente aan die versekeraar gestuur word. Die ondersteunende dokumente moet oa. ook die aansoek bevat vir jou keuse van pensioen wat met die verpligte deel van die fondswaarde gekoop word. By ontvangs deur die versekeraar word die vervroeging verwerk wat ‘n paar stappe insluit soos die verkryging van ‘n belastingklaring en erkenning van oordrag van verpligte fondse by die betrokke produkverskaffer van die gekose pensioen. Wanneer bg. stappe afgehandel is word jou enkelbedrag aan jou uitbetaal en/of die pensioen wat jy met die verpligte geld gekoop het, sal ‘n aanvangs neem. Die tydsduur van die transaksie sal verskil tussen versekeraars maar die norm is so 2 weke indien die regte prosedures gevolg word en sal bespoedig word indien jou belastingsake in orde is.

Doen aansoek vir uittree-annuïteit vervroeging

Indien jy reeds 55 jaar oud is en jou uittree-annuïteit/e wil vervroeg kan jy die vorm hieronder voltooi. Wanneer jy die voltooide vorm gestuur het, sal jy ‘n e-pos terug ontvang met ‘n toestemmingsbrief wat jy asb. moet voltooi, onderteken en terugstuur soos aangedui om vir die finansiële adviseur toestemming te gee om jou inligting by die betrokke versekeraars aan te vra. Wanneer die finansiële adviseur die volledig voltooide en ondertekende toestemmingsbrief ontvang sal hy/sy aan jou versoek kan begin aandag gee en met jou in verbinding tree.

Voltooi die vorm om jou uittree-annuïteit/e te vervroeg:

Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis
Titel
Naam
Van
Telefoon
E-pos
   

Uittree-annuïteit/e

Maatskappy   UA nommer
 
 
 
   
Opmerkings
 
Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Go to English website Onttrek | Afkoop | Beeindig | Vervroegde | VroeŽ aftrede uit uittree-annuÔteit | aftreepolis Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur Ander dienste