Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Beleggings

   Gewaarborgde belegging

Jou persoonlike besonderhede:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     
Taal van die kwotasie  
Jou e-posadres  
Kontaknommer  
Alternatiewe kontaknommer  
Jou belastingbedeling  
Titel  
Van  
Noemnaam  
Geboortedatum  
Geslag  
Watter dorp / stad woon jy  
Poskode  
 
Kwotasie besonderhede:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Beleggingsdatum
Beleggingsbedrag: R
   
Wil jy 'n inkomste hê
   
Met hoeveel moet inkomste groei pj.
   
   
Wil jy slegs inkomste hê
     
Vir watter termyn wil jy inkomste hê?  
 
     
Opmerkings  
 

Beleggings > Produkte > Gewaarborgde belegging

Gewaarborgde belegging

‘n Tradisionele gewaarborgde belegging is ‘n beleggingsproduk met ‘n minimum termyn van 5 jaar waar die maatskappy vir jou ‘n gewaarborgde inkomste en/of opbrengs op jou belegging bied. Dié tipe beleggings is afhanklik van die tarief wat geld op die datum van jou belegging. Die koers word weekliks deur die verskillende maatskappy bereken en is grootliks van die heersende en verwagte langtermyn rentekoerse afhanklik.

Eienskappe van gewaarborgde belegging

Minimum van 5 jaar. Tarief bepaal deur heersende en verwagte langer termyn rentekoerse. Gewaarborgde opbrengs is belastingvry.

Gewaarborgde inkomste belegging

‘n Gewaarborgde Inkomste is 'n enkelbedragbelegging met die doel om vir die gekose termyn maandelikse of jaarlikse inkomste aan jou te voorsien. Met die eenmalige betaling koop die maatskappy vir jou 'n gewaarborgde inkomste vir die gekose termyn aan. Hierdie inkomste kan maandeliks of jaarliks betaalbaar wees. Die eenmalige betaling kan uit jou eie bronne of uit die netto nabelaste enkelbedrag uit jou aftreefondse wees, maar nie uit die verpligte twee derdes van jou aftreefondsvoordeel nie. Termyn Die minimum en maksimum termyne is as volg: Minimum : 5 jaar Maksimum : 15 jaar Betalings Die minimum eenmalige betaling wat belê mag word: R20 000 Hierdie betaling moet van só 'n aard wees dat die inkomste wat dit lewer aan die maatskappy se minimum vereistes voldoen (verskil van maatskappy tot maatskappy). Intree-ouderdom Geen minimum en maksimum intree-ouderdomme geld nie. Tariefdatum Die tariewe wat gebruik word om die inkomste te bepaal, is die tariewe wat gegeld het op die kwotasiedatum, onderhewig daaraan dat die eenmalige betaling binne die geldigheidsduur by 'n ingekontrakteerde banktak inbetaal is. Frekwensie Maandelikse Die maatskappy sal die maandelikse inkomste ná elke maand betaal. Hierdie betaling sal nie noodwendig aan die einde van 'n kalender-maand wees nie. Byvoorbeeld, as die begindatum van die belegging die 6 Desember, sal die eerste betaling op 5 Januarie wees, en op die 5de dag van elke maand daarna. Indien die termyn van die plan in die voorbeeld 5 jaar is, sal die laaste betaling op 5 Desember, 5 jaar later wees. Jaarlikse Die maatskappy sal die jaarlikse inkomste ná elke jaar betaal. Hierdie betaling sal egter nie noodwendig op die laaste dag van 'n kalendermaand wees nie. Byvoorbeeld, as die begindatum 6 Desember is, sal die eerste betaling op 5 Desember ‘n jaar later wees, en op 5 Desember elke jaar daarna. Indien die termyn van die plan in die voorbeeld 5 jaar is, sal die laaste betaling op 5 Desember vyf jaar later wees. Groei in inkomste Die planhouer kan kies om die maandelikse of jaarlikse inkomste elke jaar teen 'n voorafgekose koers te laat groei. Hierdie koers kan enige persentasie van 5% tot en met 10% per jaar wees. Die voorafgekose groeikoers moet altyd 'n volle persentasie wees. Die maatskappy waarborg die bedrag van die inkomstebetalings. Indien die inkomste jaarliks groei, waarborg die maatskappy ook die jaarlikse groei daarop. Voordeel by dood Planhouer Geen voordeel by dood is by dood van die planhouer betaalbaar nie. Die plan gaan voort tot aan die einde van die plantermyn, tensy die nuwe planhouer dit afkoop. Indien die planhouer 'n benoemde vir planhouerskap aangewys het, sal daardie benoemde na die dood van die planhouer die nuwe planhouer van die plan word, mits hy/sy die benoeming op daardie tydstip aanvaar. In so 'n geval is die afkoopwaarde ten tye van dood 'n boedelbelasbare waarde in die oorlede planhouer se boedel. Indien daar nie so 'n benoeming by die dood van die planhouer is nie, sal die plan 'n bate vir vererwingsdoeleindes in die planhouer se boedel wees. Jaargeld-trekker As die jaargeldtrekker 'n natuurlike persoon is, sal die oorblywende inkomstebetalings soos op die datum waarop die maatskappy kennis van die sterfte ontvang, aan die persoon/persone van die planhouer se keuse betaal word. Ontrekking Die plan kan afgekoop word. Die totale kontantwaarde van die plan is gelyk aan die huidige waarde van die oorblywende inkomstebetalings, verdiskonteer teen die huidige rentekoers van toepassing op afkopings, minus 'n beëindigingsfooi. Beperkings kan geld by afkoping volgens Artikel 54 van die Langtermynversekeringswet. Deelontrekkings kan ook gedoen word. 'n Gedeelte van die afkoopbedrag kan aan inkomstebelasting onderhewig wees. Lenings Geen lenings word toegelaat nie. Begunstigdes 'n Begunstigde kan nie aangewys word nie, aangesien daar geen versekerde lewe ter sprake is nie. Benoemdes vir eienaarskap Indien die jaargeldtrekker en die planhouer twee verskillende persone is, en die jaargeldtrekker sterf, word die planhouer die nuwe jaargeldtrekker. Indien die art. 10A-kapitaalelementvrystelling tot by sy/haar dood vir die jaargeldtrekker gegeld het, sal dit voortgaan, mits die nuwe jaargeldtrekker die langslewende gade is. Indien die jaargeldtrekker en die planhouer dieselfde persoon is, kan hy of sy 'n benoemde vir planhouerskap aanwys. Hierdie benoemde word ook die nuwe jaargeldtrekker. Die benoemde kan dan besluit om iemand anders as jaargeldtrekker aan te wys. Indien die art. 10A kapitaalelement-vrystelling tot by sy/haar dood vir die oorspronklike jaargeldtrekker gegeld het, sal dit voortgaan, mits die nuwe jaargeldtrekker die langslewende gade van die oorspronklike jaargeldtrekker is. Die artikel 10A-vrystelling gaan dus verlore as die nuwe jaargeldtrekker nie 'n gade van die oorledene is nie. Sessies Die Gewaarborgde Inkomste belegging kan gesedeer word. Waar die art. 10A-kapitaal- elementvrystelling vóór die sessie gegeld het, sal die vrystelling vanweë die sessie verval, tensy een gade die jaargeld aan die ander gade sedeer. Belasting Die planhouer moet belasting op die inkomste betaal. Indien die artikel 10A-kapitaalvrystelling van toepassing is, is die kapitaalgedeelte van die inkomste nie in die hande van die planhouer belasbaar nie.

Gewaarborgde opbrengs belegging

Die Gewaarborgde Opbrengs belegging is 'n enkelpremiebelegging met die doel om na vyf jaar 'n gewaarborgde enkelbedrag te voorsien.Die maatskappy belê die eenmalige betaling en waarborg 'n uitkeervoordeelbedrag aan die einde van die termyn. Termyn 'n Termyn van 5 jaar is beskikbaar. Betalings Die Gewaarborgde Opbrengs belegging is 'n beleggingsproduk met 'n eenmalige betaling. Die minimum eenmalige betaling is: R20 000 Begindatum Die inbetaaldatum is die datum waarop die eenmalige betaling by enige ingekontrakteerde banktak inbetaal word. Die begindatum is die eerste van die maand wat op die inbetaaldatum volg, behalwe as die inbetaaldatum die eerste van die maand is. Indien die inbetaaldatum die eerste van 'n maand is, is die begindatum dieselfde dag. Indien die inbetaaldatum en die intreedatum verskil, sal jy rente verdien vir die verskil dae! Intree-ouderdom Daar is geen minimum en maksimum intree-ouderdomme by die Gewaarborgde Opbrengs belegging nie. Tariefdatum Die tarief wat gebruik word om die waarborg te bepaal, is die tarief wat op die kwotasiedatum gegeld het, onderhewig daaraan dat die eenmalige betaling binne die geldigheidsduur by 'n ingekontrakteerde banktak inbetaal is. Uitkeervoordeel Die maatskappy sal op uitkeerdatum 'n gewaarborgde bedrag aan die planhouer betaal. Die maatskappy kan egter hierdie bedrag verminder onder die omstandighede hierna genoem.Die maatskappy kan die uitkeervoordeel verminder as: i) planhouer se belastingstatus verander; ii) 'n regering of regerende owerheid   belasting of soortgelyke heffings verander of instel, of voorgeskrewe vereistes aangaande die onderliggende bates in die fonds wat die maatskappy vir hierdie polis en ander soortgelyke polisse hou, verander of instel; iii) maatskappy, as gevolg van die impak   belasting of soortgelyke heffings verander, of van 'n gebeurtenis of omstandigheid, voorgeskrewe vereistes aangaande die onderliggende bates in hul interpretasie of begrip van die fonds wat die maatskappy vir hierdie polis en ander soortgelyke polisse hou, verander. Byvoorbeeld, in die geval van 'n individuele planhouer, maak die uitkeervoordeel tans voorsiening vir belasting van 10% op enige kapitaalwins op die onderliggende bates. Sou die effektiewe koers van kapitaalwinsbelasting vir langtermyn versekeraars in die toekoms verhoog word, sal die uitkeervoordeel dienooreenkomstig verminder word. Sou sodanige vermindering nodig wees, kan dit nie 'n belastingverlaging in die hande van die planhouer tot gevolg hê om in die planhouer se belastingopgawe geëis te word nie. Indien die planhouer by uitname van 'n plan nie-belastingpligtig is, kan die maatskappy ook die uitkeervoordeel verminder indien die planhouer se belastingstatus verander. Dit is vanweë die verskillende belastingkoerse wat die maatskappy kragtens artikel 29A van die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962, in die verskillende polishouersbelastingfondse (naamlik die Individuele polishouerfonds, dieMaatskappy polishouerfonds en die Belastingvrye polishouerfonds) moet betaal. Voordeel by dood Geen voordeel by dood is by dood van die planhouer betaalbaar nie (geen versekerde lewe is ter sprake nie). Die plan sal tot by uitkeerdatum voortgaan, tensy die nuwe planhouer die plan afkoop. Indien die planhouer 'n benoemde vir planhouerskap aangewys het, sal daardie benoemde na die dood van die planhouer die planhouer van die plan word, mits daardie benoemde in daardie stadium diebenoeming aanvaar. In so 'n geval is die afkoopwaarde ten tye van dood 'n boedel- belasbare waarde in die oorlede planhouer se boedel. Indien daar by dood van die planhouer geen sodanige benoemde is nie, sal die plan vir vererwingsdoeleindes 'n bate in die planhouer se boedel wees. Lenings Geen lenings word op hierdie planne toegelaat nie. Wysigings Geen wysigings word op die produk toegelaat nie. Dit sluit ad hoc eenmalige betalings in. Begunstigde Geen begunstigde kan aangewys word om die voordeel by dood te ontvang nie, aangesien geen versekerde lewe ter sprake is nie. Daarom is daar geen voordeel by dood wat aan 'n begunstigde kan gaan nie. Eienaarskap benoem By dood van die oorspronklike planhouer: Indien die benoemde(s) die benoeming vir planhouerskap by dood van die oorspronklike planhouer aanvaar, word daardie benoemde(s) die nuwe planhouer(s) van die betrokke plan. Meer as een genomineerde aangewys:   Indien meer as een benoemde vir planhouerskap van 'n plan aangewys is, word hierdie benoemdes die gesamentlike nuwe planhouers van die betrokke plan (mits hulle die benoemings aanvaar).   Vir enige handeling met die plan, uitgesonderd 'n herroeping/wysiging van 'n benoeming vir planhouerskap, moet alle nuwe planhouers ooreenstemming bereik en vir die transaksie (bv. afkoping, sedering, ens.) teken. 'n Benoeming vir planhouerskap moet herroepbaar wees om kontraktueel bindend te wees. Die maatskappy sal geen opdrag of versoek ten opsigte van die plan uitvoer voordat die toestemming van alle betrokke planhouers verkry is nie. Die maatskappy gaan nie die moeite doen om die toestemming van elke planhouer te kry nie – die gesamentlike toestemming moet die versoek om enige handeling met die plan vergesel. Indien die plan afgekoop word, moet dit 'n volle afkoping wees, en elke planhouer kry dan sy of haar gedeelte van die afkoopwaarde. Geen deelafkopings word toegelaat nie. By dood van ‘n nuwe planhouer: Nadat 'n benoemde 'n benoeming vir planhouerskap aanvaar het, mag hy/sy slegs een benoemde vir planhouerskap aanwys om by sy/haar dood die nuwe planhouer van sy/haar deel van die plan te word. Hierdie planhouer kan ook geensins met die plan handel sonder die toestemming van al die ander planhouers nie. Indien die nuwe planhouer nie 'n benoemde vir planhouerskap aangewys het nie en sterf, sal sy/haar deel van die plan 'n bate in sy/haar boedel wees. In hierdie geval kan die boedel slegs afgehandel word indien die eksekuteur van die boedel ooreenstemming met die ander eienaars kan bereik om die plan af te koop. By uitkeerdatum: Die gewaarborgde uitkeerwaarde word op die uitkeerdatum aan die benoemde(s) vir planhouerskap betaal. Indien meer as een benoemde vir planhouerskap aangewys is (en daar dus nou op uitkeerdatum meer as een planhouer is), word voortsetting van hierdie planne nie toegelaat nie. Sessies Alle normale reëls is van toepassing. Belasting Geen belasting is op die uitkeerbedrag betaalbaar nie, aangesien die maatskappy die belasting op die onderliggende belegging betaal. Die gewaarborgde bedrag kan minder wees indien die regering of 'n owerheid 'n belastingbedrag of heffings verhoog of vereis dat die planbates op 'n ander wyse belê moet word. Dit is belangrik dat tussengangers sal seker maak dat planhouers hierdie moontlike verminderingas sodanig verstaan. Sou sodanige vermindering nodig wees, kan dit nie 'n belastingverlaging in die hande van die planhouer tot gevolg hê om in die planhouer se belastingopgawe geëis te word nie.

Gewaarborgde inkomste en opbrengs belegging

Die Gewaarborgde Belegging is 'n enkelbedragbelegging met die doel om na vyf jaar 'n gewaarborgde enkelbedrag te voorsien, sowel as om 'n maandelikse of jaarlikse inkomste vir die vyfjaartydperk te voorsien. Die maatskappy belê die eenmalige betaling, en waarborg die planhouer 'n uitkeervoordeelbedrag aan die einde van die termyn, sowel as 'n maandelikse of jaarlikse inkomste vir die termyn. Die Gewaarborgde Belegging bestaan bloot uit Gewaarborgde Opbrengs (om die gewaarborgde enkelbedrag aan die einde van die termyn te voorsien), plus Gewaarborgde Inkomste (om die maandelikse of jaarlikse inkomste gedurende die termyn te voorsien). Die eenmalige betaling kan uit jou eie bronne of uit die netto nabelaste enkelbedrag uit jou aftreefondse wees, maar nie uit die verpligte twee derdes van jou aftreefondsvoordeel nie. Termyn 'n Termyn van 5 jaar is beskikbaar. Betalings Minimum eenmalige betaling van die Gewaarborgde Opbrengs-gedeelte is R75 000. Voorts moet die minimum eenmalige betaling wat ten opsigte van die Gewaarborgde Inkomstegedeelte belê mag word, van só 'n aard wees dat die inkomstebetalings aan die maatskappy seminimum vereistes voldoen (sien “minimum inkomste” hieronder). Begindatum Die inbetaaldatum is die datum waarop die eenmalige betaling by enige ingekontrakteerde banktak inbetaal word. Dit kan enige dag van die maand wees. Die inbetaaldatum bepaal die begindatum van die Gewaarborgde Inkomste-gedeelte (jaargeldgedeelte) van die belegging. Die begindatum van die Gewaarborgde Opbrengs-gedeelte (beleggingsgedeelte) van die belegging is dan een maand later (wanneer die eerste jaargeldpaaiement as 'n betaling aangewend word). Intree-ouderdom Geen minimum en maksimum intree-ouderdomme is van toepassing nie. Tariefdatum Die tariewe wat gebruik word om die waarborg in geval van die Gewaarborgde Opbrengs en die inkomste in geval van die Gewaarborgde Inkomste te bepaal, is die tariewe wat op die kwotasiedatum gegeld het, onderhewig daaraan dat die eenmalige betaling binne die geldigheidsduur by 'n ingekontrakteerde banktak inbetaal is. Inkomste betaalbaar 'n Inkomste is kragtens die Gewaarborgde Inkomste belegging betaalbaar. Frekwensie Na gelang van die frekwensie van die inkomste, sal betalings soos volg geskied: Maandelikse inkomste Die maatskappy sal die maandelikse inkomste ná elke maand betaal. Jaarliks inkomste Die maatskappy sal die jaarlikse inkomste ná elke jaar betaal. Groei in inkomste Die planhouer kan kies om die maandelikse of jaarlikse inkomste elke jaar teen 'n voorafgekose koers te laat groei. Hierdie koers kan enige persentasie van 5% tot en met 10% per jaar wees. Die voorafgekose groeikoers moet altyd 'n volle persentasie wees. Die maatskappy waarborg die bedrag. Uitkeervoordeel Die maatskappy sal op uitkeerdatum 'n gewaarborgde bedrag aan die planhouer betaal. Die maatskappy kan egter hierdie bedrag verminder onder die omstandighede hierna genoem.Die maatskappy kan die uitkeervoordeel verminder as: i) planhouer se belastingstatus verander; ii) 'n regering of regerende owerheid belasting of soortgelyke heffings verander of instel, of voorgeskrewe vereistes aangaande die onderliggende bates in die fonds wat die maatskappy vir hierdie polis en ander soortgelyke polisse hou, verander of instel; iii) maatskappy, as gevolg van die belasting of soortgelyke heffings verander, of impak van 'n gebeurtenis of voorgeskrewe vereistes aangaande die omstandigheid, hul interpretasie onderliggende bates in die fonds wat die of begrip van maatskappy vir hierdie polis en ander soortgelyke polisse hou, verander. Byvoorbeeld, in die geval van 'n individuele planhouer, maak die uitkeervoordeel tans voorsiening vir belasting van 10% op enige kapitaalwins op die onderliggende bates. Sou die effektiewe koers van kapitaalwinsbelasting vir langtermyn versekeraars in die toekoms verhoog word, sal die uitkeervoordeel dienooreenkomstig verminder word. Sou sodanige vermindering nodig wees, kan dit nie 'n belastingverlaging in die hande van die planhouer tot gevolg hê om in die planhouer se belastingopgawe geëis te word nie. Indien die planhouer by uitname van 'n plan nie-belastingpligtig is, kan die maatskappy ook die uitkeervoordeel verminder indien die planhouer se belastingstatus verander. Dit is vanweë die verskillende belastingkoerse wat die maatskappy kragtens artikel 29A van die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962, in die verskillende polishouersbelastingfondse (naamlik die Individuele polishouerfonds, dieMaatskappy polishouerfonds en die Belastingvrye polishouerfonds) moet betaal. Voordeel by dood By dood van die planhouer - Geen voordeel sal by dood van die planhouer betaalbaar wees nie. Die plan gaan voort tot aan die einde van die plantermyn, tensy die nuwe planhouer dit afkoop. Indien die planhouer 'n benoemde vir planhouerskap aangewys het, sal daardie benoemde na die dood van die planhouer die nuwe planhouer van die plan word, mits hy/sy die benoeming in daardie stadium aanvaar. In so 'n geval isdie afkoopwaarde ten tye van dood 'n boedelbelasbare waarde in die oorlede planhouer se boedel. Indien daar nie so 'n benoemde by dood van die planhouer is nie, sal die plan 'n bate vir vererwingsdoeleindes in die planhouer se boedel wees. By dood van die jaargeldtrekker - As die jaargeldtrekker 'n natuurlike persoon is, sal die oorblywende inkomstebetalings soos op die datum waarop Die versekeraar kennis van die sterfte ontvang, aan die persoon/persone van die planhouer se keuse betaal word. Ontrekkings Die Gewaarborgde Belegging kan ten volle of gedeeltelik afgekoop word. Die planhouer moet spesifiseer of slegs een deel van die plan (byvoorbeeld die Gewaarborgde Opbrengs-gedeelte) afgekoop moet word, en of die totale beleggingsplan (Gewaarborgde Belegging) afgekoop moet word. Gewaarborgde Opbrengs   'n Onttrekking kan gedoen word. (Die maatskappy kan 'n beëindigingsfooi hef vir enige onttrekking.) Onttrekkings kan enige tyd gedoen word. Die normale polisbeperkings kragtens regulasies in terme van Artikel 54 van die Lantermynversekeringswet (voorheen Artikel 59D van die ou wet) geld vir kontantonttrekking by hierdie planne. Gewaarborgde Inkomste Die plan kan afgekoop word. Die totale kontantwaarde van die plan is gelyk aan die huidige waarde van die oorblywende inkomstebetalings, verdiskonteer teen die huidige rentekoers van toepassing op afkopings. (Die maatskappy kan 'n beëindigingsfooi hef vir enige onttrekking.) normale polisbeperkings kragtens die Langtermynversekeringswet (voorheen Artikel 59D) geld vir afkopings. Deelafkoping kan ook gedoen word. 'n Gedeelte van die afkopingsbedrag kan aan inkomstebelasting onderhewig wees. Lenings Geen lenings word op hierdie planne toegelaat nie. Begunstigde aanwys Geen begunstigde kan aangewys word nie, aangesien daar geen versekerde lewe ter sprake is nie. Indien die jaargeldtrekker en die planhouer twee verskillende persone is, en die jaargeldtrekker sterf, word die planhouer die nuwe jaargeldtrekker. Indien die art. 10A-kapitaalelementvrystelling tot by sy/haar dood vir die jaargeldtrekker gegeld het, sal dit voortgaan, mits die nuwe jaargeldtrekker die langslewende gade is. Die artikel 10A-vrystelling gaan dus verlore as die nuwe jaargeldtrekker nie 'n gade van die oorledene is nie.Indien die jaargeldtrekker en die planhouer dieselfde persoon is, kan hy of sy 'n benoemde vir planhouerskap aanwys. Hierdie benoemde word ook die nuwe jaargeldtrekker. Die benoemde kan dan besluit om iemand anders as jaargeldtrekker aan te wys. Eienaar benoem Die planhouer kan 'n persoon of persone benoem om by dood van die planhouer die nuwe planhouer van die planne te word.

Wie bied die beste gewaarborgde beleggingskoers?

Die gewaarborgde beleggingskoerse wat geld wanneer jy die tipe belegging maak word weekliks deur die maatskappy bereken en word gebaseer op huidige en verwagte rentekoerse. Niemand weet watter maatskappy se koers die beste gaan wees vir ‘n sekere week of bedrag voordat die maatskappye nie Maandae hul koers bekend gemaak het nie. Dit sal ‘n goeie idée wees om jouself nie vooruit te verbind aan ‘n spesifieke maatskappy se belegging voordat jy nie weet wat die gewaarborgde koers is op die datum van die belegging is nie! Nog ‘n voorstel sal wees om ‘n onafhanklike adviseur te gebruik wat vir jou die maatskappy se produk kan gee wat op die datum van die belegging die beste koers bied.

Hoe gepas is die gewaarborgde belegging?

Aangesien die gewaarborgdekoers wat jy op die tipe belegging ontvang baie afhanklik is van heersende rentekoerse en verwagte langer termyn rentekoerse kan jy nie verwag om ‘n koers te kry wat die inflasiekoers ver uitpresteer in ‘n laer rentekoers omgewing nie. Indien kapitaalbehoud, die belastingvoordeel en rede vir jou belegging dit regverdig kan hierdie belegging reg wees vir jou.

Kry 'n Gewaarborgde Belegging kwotasie.

Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Beleggings Berekeninge Kontak 'n Adviseur Go to English website Gewaarborgde belegging Belastingvrye spaarrekening Gewaarborgde belegging 5 Jaar belegging Gekoppelde belegging Inleiding Berekeninge Produkte Vrae en antwoorde Kontak 'n Adviseur Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Gewaarborgde belegging Produkte Eienskappe van 'n gewaarborgde plan Verskillende tipe waarborg beleggings Waar kry jy die beste rentekoers Hoe gepas is 'n gewaarborgde belegging? Kry 'n waarborgplan kwotasie