Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Testament > Vrae en antwoorde

Sal my bates na die staat toe gaan indien ek sonder ‘n testament te sterwe kom? Het die eksekuteur enige seggenskap terwyl ek nog lewe? Is ‘n mondelikse belofte van vererwing geldig? Is ‘n erfenis ‘n reg? Word voorskrifte en voorsienings in ‘n testament beperk? Kan ‘n testament ook as ‘n kontrak of ooreenkoms dien? Is dit die eksekuteur se plig om begrafnis reëlings te maak? Verval tekenregte en volmagte by dood? Staak rente op beleggings en skuld by dood? Verval kontrakte en regsgedinge by dood? Is dit waar dat hoe langer die boedel vat om af te handel, hoe meer sal die eksekuteurskoste wees? Verkoop die eksekuteur summier alle bates? Sal my bates na die staat toe gaan indien ek sonder ‘n testament te sterwe kom? Nee, maar dit kan ‘Ja’ ook wees. Vererwing sal plaasvind volgens die Wet op Intestate Erfopvolging, Wet nr. 81 van 1987. Jou bates sal na die Meester van die Hooggeregshof se Voogdyfonds geplaas word indien jy nie ‘n gade, afhanklike, ouer of afhanklike van ouer of ander naby bloedverwante het nie. Indien die bates nie binne 30 jaar deur ‘n wettige erfgenaam opgeeis word nie sal die bates aan die staat verbeur verklaar word. Het die eksekuteur enige seggenskap terwyl ek nog lewe? Nee, die eksekuteur se pligte begin eers nadat jy te sterwe gekom het en die Meester van die Hooggeregshof eksekuteurskap aanvaar het deur ‘n aanstellingsbrief uit te reik. Is ‘n mondelikse belofte van vererwing geldig? Beslis nie! Vererwing kan slegs plaasvind in terme van ‘n geldige testament of in terme van intestate erfopvolging. Is ‘n erfenis ‘n reg? Nee. Dis ‘n voorreg. Jou gade (lewensmaat) en afhanklikes kan ‘n eis instel teen jou boedel vir onderhoud indien hul kwalifiseer daarvoor en voldoende voorsiening is nie vir hul gemaak nie. Dit kan ook die geval wees as hulle nie voldoende voordele vanaf aftree-fondse en polisse ontvang het waarvan hulle die begunstigdes is nie. Word voorskrifte en voorsienings in ‘n testament beperk? Beslis! Jou testament kan nie voorskriftelik wees tot ‘n mate waar wette, regulasies en reëls oortree word of voorgeskryf word nie. Jy mag ook nie voorsienings maak wat teenstrydig met goeie morele waardes is nie. Iemand kan byvoorbeeld nie iets laat vererf aan sy seun op voorwaarde dat die seun van sy vrou skei nie. Jy kan ook nie die voogdyskap van ‘n natuurlike voog ontneem nie. Kan ‘n testament ook as ‘n kontrak of ooreenkoms dien? Nee! Dit is twee aparte dokumente. ‘n Kontrak of ooreenkoms is ‘n ooreenkoms tussen twee of meer persone en ‘n testament kan nie voorskriftelik bepalings maak wat op ander mense afgeforseer moet word soos met vennootskappe en lenings nie. Jy mag daarna verwys in jou testament maar dis nie afdwingbaar nie en is slegs vir kennisname of te inligting. Is dit die eksekuteur se plig om begrafnis reëlings te maak? Nee. Die eksekuteur kan dit in sy persoonlike hoedanigheid doen. Net die begrafniskoste ( of verassing) en die koste van die grafsteen is toelaatbare aftrekkings teen die boedel. Ander kostes soos telefoon, reiskostes en koste van verversings kan nie teen die boedel geeis word nie tensy daarvoor voorsiening gemaak is in die testament. Verval tekenregte en volmagte by dood? Ja. Wanneer die eksekuteur deur die Meester aangestel is mag slegs die eksekuteur gelde onttrek en dokumente teken. Staak rente op beleggings en skuld by dood? Nee. Rente op spaargeld en beleggings staak eers op onttrekking of oordrag (indien oordraagbaar soos bv. Aandele en effekte trusts waar rente dan die oordragnemer se naam ontvang sal word). Rente op skuld, soos verbande en huurkope, staak eers wanneer skuld afgelos word (of in sekere gevalle wanneer dit deur erfgename oorgeneem word). Krediteure mag nie meer rente vra as wat van toepassing was terwyl die afgestorwe nog gelewe het nie. Krediteure moet wag vir uitstaande skuld totdat die eksekuteur reg is om dit te betaal. Verval kontrakte en regsgedinge by dood? Nee, maar ‘Ja’ in sekere gevalle. Die eksekuteur moet kontrakte waarin oorlede betrokke was nakom soos byvoorbeeld die koop of verkoop van eiendom en huurkontrakte tensy dit in die kontrak gestipuleer is dat die kontrak by dood sal verval. Die meeste regsgedinge sal voortgaan maar klagtes soos bestuur onder die invloed sal automaties verval. Is dit waar dat hoe langer die boedel vat om af te handel, hoe meer sal die eksekuteurskoste wees? Nee. Daar is net een koers, nl 3.5% op netto bates (bruto bates minus toelaatbare aftrekkings). Daar word nie nie ‘n verskillende koers op moeilike en maklike boedel gevorder nie. Afslag kan wel beding word deur die opsteller indien die grote van die boedel dit regverdig. Verkoop die eksekuteur summier alle bates? Nee. Hy verkoop net wat noodsaaklik is om eise te eerbiedig of soos gestipuleer word in die testament of op versoek van die erfgename. Bates wat oordraagbaar is word oorgedra tensy daar ‘n beperking is soos onderverdeling van landbougrond wetgewing.
Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde

Testament

   Vrae & antwoorde

Testament vrae en antwoorde Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Boedel Berekeninge Testament Aansoek Kontak 'n Adviseur Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Testament vrae en antwoorde Go to English website Inleiding Vrae en antwoorde Berekeninge Aansoek Kontak 'n Adviseur Vrae en antwoorde